iko

Zadanie 1

Program wczytuje imię i wyświetla powitanie z tym imieniem

Zadanie

iko

Zadanie 2

Napisz program, który dla czterech liczb rzeczywistych oblicza i wyświetla ich średnią arytmetyczną. WYnik wyświetl w dwóch postaciach. Bez zaokrąglenia oraz z zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku.

Zadanie

iko

Zadanie 3

Napisz program, który dla czterech liczb rzeczywistych oblicza i wyświetla ich średnią geometryczną. Wynik wyświetl w dwóch postaciach. Bez zaokrąglenia oraz z zaokrągleniem do trzech miejsc po przecinku.

Zadanie

iko

Zadanie 4

Napisz program, który oblicza i wyświetla iloraz 2 liczb rzeczywistych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie

iko

Zadanie 5

Napisz program, który oblicza sumę, różnicę, iloczyn i iloraz (całkowity - jak w C++) liczb całkowitych A i B.

Zadanie

iko

Zadanie 6

Napisz program, który oblicza pole trójkąta na podstawie długości jego boków za pomocą wzoru Herona

Zadanie

iko

Zadanie 7

Napisz program, który dla podanej temperatury w stopniach Celsjusza zamienia ją na stopnie Kelwina i Fahrenheita.

Zadanie

iko

Zadanie 8

Napisz program, który przelicza czas podany w sekundach na zapis uwzględniający godziny, minuty oraz sekundy. Program zadziała dla s większego od 0.
Przykład: dla s = 4000 wynikiem powinien być ciąg znaków : 1g6m40s

Zadanie

iko

Zadanie 9

Napisz program, który zamienia długość podaną w calach na mm. (1cal=25,3995 mm)

Zadanie

iko

Zadanie 10

Napisz program, który dla danego x będącego liczbą rzeczywistą oblicza wartość wyrażenia

wyrażenie
Zadanie

iko

Zadanie 11

Napisz program, który oblicza zadany procent z podanej wartości. Na przykład dla wartości 120 50% to 60.

Zadanie

iko

Zadanie 20

Napisz program, który dla danej liczby całkowitej a oblicza jej kwadrat i sześcian.

Zadanie

iko

Zadanie 21

Napisz program, który dla danych rzeczywistych a, b i h oblicza pole trapezu. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

pole trapezu
Zadanie

iko

Zadanie 26

Napisz program, który dla danych współrzędnych punktów ( x1,y1) oraz (x2, y2) oblicza odległość między tymi punktami.

wzór
Zadanie

iko

Zadanie 27

Napisz program, który dla danych współrzędnych trzech punktów (x1,y1) , (x2,y2) , (x3,y3) oblicza odległość między tymi punktami.

wzór Zadanie

iko

Zadanie 32

Napisz program, który losuje dwie liczby pseudolosowe z zakresu od a do b, wyświetla te liczby i określa która z nich jest większa, mniejsza, czy liczby są równe.

Zadanie

iko

Zadanie 78

Napisz program, który odczytuje dwie wartości będące dużymi literami alfabetu angielskiego i wypisuje litery od pierwszej do drugiej.

Zadanie

iko

Zadanie 75

Napisz program, który dla danej liczby całkowitej n wypisuje wyrazy ciągu Fibonacciego według zależności

funkcja Fibonacci

Dla n=20 program powinien wypisać: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765

Zadanie

iko

Zadanie 82

Napisz program, który dla danej liczby A i B wyświetla następujący blok znaków.

          Przykład:
          A – ilość znaków w wierszu: 5
          B – ilość wierszy: 3
          Wynik
          XXXXX
          XXXXX
          XXXXX
        
Zadanie

iko

Zadanie 83

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej A oznaczającej ilość znaków w wierszu wyświetla następujący blok znaków.

          Przykład:
          A=5
          10000
          01000
          00100
          00010
          00001
        
Zadanie

iko

Zadanie 85

Napisz program, który dla trzech liczb całkowitym n, min, max wyświetla n liczb pseudolosowych z zakresu <min, max>.

zadanie

iko

Zadanie 86

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej a losuje a liczb w zakresie <1, 9>.i wyświetla je na ekranie w postaci: liczba i liczba znaków ‘|’.

        Przykład a=5
        Wylosowane liczby: 5 3 6 3 1
        5|||||
        3|||
        6||||||
        3|||
        1|
      
Zadanie

iko

Zadanie 87

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej A obliczy sumę liczb od 1 do A włącznie.

Zadanie

iko

Zadanie 88

Napisz program, który pyta o liczbę całkowitą N, a następnie oblicza sumę i średnią N liczb i wyświetla wynik na ekranie.

Zadanie

iko

Zadanie 89

Napisz program, który dla podanej liczby całkowitej N oblicza N kolejnych potęg dwójki.

Zadanie

iko

Zadanie 90

Napisz program, który dla podanej wartości zmiennej n i k wyświetla wszystkie liczby z przedziału <1, n> podzielne przez k.

Zadanie